หนังสือเดินทาง เพื่อใช้เดินทางเข้าญี่ปุ่น 

หนังสือเดินทางมีอายุที่ใช้งานมากกว่า 6 เดือน ดูรายละเอียดการทำหนังสือ เดินทางได้ที่ www.consular.go.th